Dla kogo karta?

Do korzystania z instrumentów przewidzianych w Programie uprawnieni są członkowie rodzin wielodzietnych, zwani dalej Osobami Uprawnionymi, zamieszkali razem, na terenie Gminy Miasta Świdnicy, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe, bez względu na wysokość dochodów, w których skład wchodzą jeden lub dwoje opiekunów oraz troje lub więcej dzieci, w tym:

1) opiekun – rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, który wystąpił z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka;

2) dziecko – dziecko własne, małżonka, znajdujące się pod opieką prawną, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, w wieku do ukończenia 18 roku życia, uczące się w wieku do 25 roku życia oraz niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem, że nie pozostaje w związku małżeńskim.

Na podstawie: Uchwały nr XXXIII/381/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 listopada 2013  r. w sprawie przyjęcia Programu „Świdnicka Karta Dużej Rodziny”.

Skip to content